Kranio-Sakral terapi, Kraniosakral terapi, KST, Organmassage, Rolfing, Tensegrity, Ida p. Rolf Metode Til Forsiden Sitemap Send os en mail Til forsiden
Dansk version English version

Gentag kurser som medhjælper?

Du optjener 25% til andet kursus. Kontakt os i administrationen.

Se eksamensdatoer her!

Du kan tilmelde dig her og får senere besked om tidspunkt.

Opstart af holdforløb

Der er opstart af holdforløb både Silkeborg og København.
Læs mere her

Klinik i København og Silkeborg

Behandlinger, der hjælper på stress, hovedpine, rygsmerter, kæbespændinger, piskesmæld, motorik og indlæring hos børn.
Mere info

Kursusprogram for 2014

Her programmet for 2014. Klik her!

Uddannelse til Ida P. Rolf Terapeut

Et nyt hold Rolf terapeuter er netop færdiguddannet og i 2015 starter uddannelse op igen. Ønsker du at deltager, så skriv dig op på listen og vi kontakter dig med mere info.

Grunduddannelse og videregående uddannelse indenfor KST

Læs mere her

Seneste nyhedsbrev

Læs de mange gode nyheder og tiltag i vores nyhedsbrev.
Klik her

Udlejning af kursuslokaler i Silkeborg

Mangler du/I et sted at afholde kursus/foredrag.
Læs mere her

Autisme, Aspergers syndrom og KST

Er det muligt at kurere autisme, aspergers syndrom,
indlærings-
vanskeligheder med "hands on"
behandlinger (Fransk Kranio-Sacral Terapi)?

Se video interviews på engelsk - Klik her

Klinikken i København

Se behandlerne og hvad de tilbyder: Klik her!

Klinikken i Silkeborg

Se behandlerne og hvad de tilbyder: Klik her

Vedtægter

Vedtægter for Foreningen af Professionelle Kropsterapeuter i Danmark

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: ”Foreningen af Kranio Sakral- og Kropsterapeuter”.

Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er:

At samle uddannede og professionelle Kropsterapeuter (KT) fra uddannelsessteder godkendt af bestyrelsen.

Listen over godkendte uddannelsessteder kan ses i bilag A til vedtægter på foreningens hjemmeside.(se download til højre)

Kriterier for godkendelse kan ses i bilag B på foreningens hjemmeside.(se download til højre)

Uddannelsessteder som ønskes godkendt, skal kontakte bestyrelsen jfr. kontaktinformation på foreningens hjemmeside.

Stk.1.
Det er foreningens formål at varetage medlemmernes faglige interesser, og at virke for en stadig højnelse af den faglige standard og herunder samle kropsterapeuter til varetagelse af standens faglige, økonomiske og kollegiale interesser.

Stk. 2.
At varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder.

Stk. 3.
At sikre den bedst mulige grund-, videre- og efteruddannelse i faget kropsterapi.

Stk. 4.
At sikre, at medlemmer, der er registreret i henhold til ”Registreringsordningen for Alternative behandlere”, lever op til de gældende regler omkring dette.

Stk. 6.
At samarbejde med faglige og andre organisationer i ind- og udland til fremme af fagets udvikling.

Stk. 7.
At udvikle og udbygge forskning og forskningsmetoder, der fremmer fagets udvikling.

Stk. 8.
At deltage i den almindelige sundhedsdebat, for derigennem at hævde kropsterapiens værdi for samfundet.

§ 3 Foreningens bestyrelse

Stk. 1.
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2.
Bestyrelsen består af mindst 5 personer, og heraf skal Formand, Næstformand samt minimum ét bestyrelsesmedlem være RAB-registreret.

Stk. 3.
Der vælges yderligere hvert år på generalforsamlingen op til 2 bestyrelsessuppleanter, alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har såvel tale- som stemmeret ved bestyrelsesmøderne.

Stk. 4.
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af formandens forfald er næstformandens stemme afgørende.

Stk. 6.
Foreningen tegnes af foreningens formand og kasserer.

Stk. 7.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte/afskedige eller indgå aftale om fornøden hjælp i forbindelse med sekretariatets arbejde.
Såfremt sekretariatsfunktionen varetages af et medlem, som ikke i forvejen er valgt ind i bestyrelsen, indtræder medlemmet i bestyrelsen på lige fod med de øvrige valgte.

Stk. 8.
Bestyrelsen kan frit disponere over beløb indtil 5000 kr. Beløb herudover kræver generalforsamlingens tilslutning.

Stk. 9.
Valg af bestyrelse

- Formand for 2 år, (vælges i ulige år)
- Næstformand for 2 år, (vælges i lige år)
- Kasserer for 2 år, (vælges i lige år)
- 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (vælges i ulige år)
- 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

Formand, næstformand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, mens den øvrige bestyrelse konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 10.
Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i funktionsperioden, indtræder en suppleant, der fungerer frem til førstkommende generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem kan indvælges for den normerede 2-årige periode.

Stk.11.
Bestyrelsesmedlemmer, sekretariatspersonale, udvalgsmedlemmer kan tillægges honorar/godtgørelse efter generalforsamlingens beslutning.

Rejsegodtgørelse er sat til pris som offentlig transport eller, ved samkørsel, Km takst på Kr. 2,50 pr. Km samt evt. broafgift.

Ved arrangementer der medfører overnatning gives der flg. Beløb:

Overnatning Kr. 300
Aftensmad Kr. 200
Morgenmad Kr. 100

§ 4 Medlemskab

Stk. 1.
Som aktive medlemmer kan optages kropsterapeuter, der er uddannet eller under uddannelse på de af bestyrelsen godkendte uddannelsessteder jfr. § 2. Kropsterapeuter betragtes som værende under uddannelse efter at have gennemgået minimum 32 timers undervisning i KST eller tilsvarende.
Som aktive medlemmer kan desuden optages kropsterapeuter, som uden at være uddannet på de i § 2 godkendte uddannelsessteder, i stedet opfylder uddannelseskrav til RAB-godkendelse i Strukturel Integration, med uddannelse i enten Rolfing eller Kinesis Myofascial Integration

Registrerede Alternative Behandlere skal desuden opfylde de til enhver tid gældende krav fra sundhedsstyrelsen.

Stk. 2.
Aktive medlemmer har ret til:

- At have stemmeret på generalforsamlingen
- At benytte foreningens beskyttede titel og logo.
- At annoncere med at være medlem af Foreningen af Kranio Sakral- og Kropsterapeuter.
- Aktive medlemmer, som er RAB-registreret jfr. § 5 og § 6 har desuden ret til at benytte foreningens beskyttede RAB logo.
- Alle aktive medlemmer er dækket af erhvervsforsikring tegnet i forsikringsselskabet TRYG.

Stk. 3.
Som Passive medlemmer kan optages enkeltpersoner, som har interesse for kropsterapi, og som ønsker at fremme kropsterapi som behandlingsform. Passive medlemmer har ingen stemmeret på generalforsamlingen. Såfremt det passive medlem ønsker at gøre brug af øvrige rettigheder, skal det tydeligt fremgå, at vedkommende er passivt medlem.

Stk. 4.
Medlemskontingent for de forskellige medlemsgrupper fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling og er gældende for det efterfølgende kalenderår.

Stk. 5.
Årligt kontingent samt den årlige afgift for RAB registrering overføres til foreningens konto via netbank eller anden bankoverførsel, og skal være indbetalt senest 30. november for efterfølgende år.

Stk. 6.
Betales det årlige kontingent ikke rettidigt kan foreningen suspendere medlemmet indtil restancen er betalt.

Stk. 7.
I forbindelse med suspendering som følge af kontingentrestance går medlemmet automatisk over til at blive passivt medlem og ens medlemsrettigheder bortfalder i forbindelse hermed.

Stk. 8.
Såfremt et medlem, der som følge af kontingentrestance er overgået til passivt medlemskab, på ny ønsker at blive aktivt, kan medlemmet inden for 1 år, efter at denne overgik til passivt medlemskab, ved skriftlig ansøgning til sekretariatet søge om at blive aktivt medlem igen. Såfremt ansøgningen imødekommes, skal restancen indbetales til foreningen før nyt aktivt medlemskab træder i kræft.

§ 5 Optagelsesprocedure/RAB registrering

Stk. 1.
Medlemmerne søger bestyrelsen om optagelse til at blive RAB-registreret ved at kontakte bestyrelsen enten per mail eller per brev, hvori er vedlagt ansøgerens relevante uddannelses- og kursusbeviser jf. foreningens vedtægter § 6 stk. 1.

Stk. 2.
Bestyrelsen vurderer om ansøgeren opfylder RAB kriterierne jf. uddannelseskravene (§ 6)

og meddeler herefter ansøgeren om enten godkendelse som RAB eller om yderligere uddannelse er påkrævet for at blive RAB godkendt.

Stk. 3.
Svar på ansøgningen kan forventes senest 6 uger efter modtagelse af den skriftlige ansøgning. Hvis den fremsendte dokumentation for ovennævnte kurser/uddannelse ikke er fyldestgørende, anmodes om fremsendelse af den manglende dokumentation. Hvis der ikke kan fremsendes dokumentation for de nødvendige kurser fremsender bestyrelsen begrundet afslag som "Registreret Alternativ Behandler".

Stk. 4.
Medlemmer som er RAB godkendt, skal dertil opfylde de til enhver tid, af sundhedsstyrelsen stillede betingelser som RAB.

§ 6. Uddannelseskrav for RAB-registrering

Stk. 1.
RAB registrering i Kranio-Sakral terapi (KST):

250 lektioner Kranio-Sakral terapi og/eller anden Kranio-Sakral terapi-relateret undervisning, hvoraf det kræves, at behandleren har kurser i børn I og II. Har behandleren taget kurser i børn I og II, vil behandleren også have Kranio-Sakral I, II og III, da det vil kræves, før man begynder at behandle børn. Såfremt uddannelsen er gennemført på uddannelsessted, hvor undervisning i behandling af børn indgår i andre kurser, skal denne undervisning være klart defineret og dokumenteret, og skal samlet indeholde minimum 64 timers undervisning i behandling af børn. Udover Kranio-Sakral terapi vil relateret undervisning være:

Organmassage, Tensegrity, Nakke/piskesmæld, Neurodynamics, Rosenberg Teknik, bindevævsteknik, da disse kurser falder inden for Kranio-Sakral terapien; lige såvel som seminarer med Gæstelærere, der underviser i Kranio-Sakral terapi med et specifikt emne. Som eksempel kan nævnes rygraden.

Derudover indeholder uddannelsen for at kunne RAB registreres:

300 timer anatomi, fysiologi og sygdomslære og basal sundhedslovgivning

10 timers klientvejledning/klientbehandling

50 timer anden komplementær behandling

50 timer psykologi.

1 lektion = minimum 45 minutter. 1 time = minimum45 minutter

Vedligehold:

Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at ændre på uddannelseskravene i tilfælde af, at bestyrelsen finder det nødvendigt at højne kravene yderligere.

Opdatering og vedligeholdelse af uddannelse ifm. fornyelse af RAB-godkendelse.

Sundhedsstyrelsen har fastsat en række krav og regler om faglig opdatering/vedligeholdelse i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registerordning for alternative behandlere.

Her følger Foreningen af kranio Sakral og Kropterapeuters liste over point-givende opdatering/vedligeholdelse. Over en periode på 3 år skal det enkelte medlem samle 48 point, svarende til 48 timers uddannelse i KST. Minimum 24 point (gerne flere) skal være optjent som gruppe 1 point (KST opdatering). Overskydende point kan ikke overføres fra en periode til den næste.(se specificeret liste på foreningens hjemmeside under ”Udannelseskrav”)

Det er op til det enkelte medlem at samle de nødvendige point og sende en samlet dokumentation til registrering i foreningens sekretariat. Sekretariatet har i øjeblikket ikke ressourcer til en løbende indsamling og opdatering af dokumentation, hvorfor du bedes vente med at fremsende, til de nødvendige point er indsamlet. Det er ligeledes op til den enkelte, at fremsende i så god tid, at registreringen bliver rettidig – dvs. lad være at vente til sidste øjeblik. Alle tilsendte oplysninger sendes sammen med en tro -og loveerklæring.

Såfremt et medlem ikke har samlet de nødvendige 48 point, vil fornyelse af RAB-godkendelse ikke kunne godkendes.

Hvis et medlem, som enten ikke har fået godkendt fornyelse, eller et medlem efter eget ønske ikke selv har fornyet godkendelsen, på et senere tidspunkt ønsker at forny sin RAB-godkendelse, skal medlemmet dokumentere at have samlet 48 point inden for de seneste 3 kalenderår (dato i forhold til dato for fornyet godkendelse).

Stk. 2.
RAB registrering i Ansigts Løftnings Teknik (ALT):

Gennemført uddannelsen i ALT, Rosenberg teknik eller bindevævsteknik, Organmassage, KST I og II

I alt minimum 262 timer

Derudover indeholder uddannelsen for at kunne RAB registreres:

300 timer anatomi, fysiologi og sygdomslære og basal sundhedslovgivning

10 timers klientvejledning/klientbehandling

50 timer anden komplementær behandling

50 timer psykologi.

1 lektion = minimum 45 minutter. 1 time = minimum 45 minutter

Stk. 3.
RAB registrering i Strukturel Integration (SI):

Gennemført komplet uddannelse i én af følgende terapiformer: Rolfing, udviklet af Ida P Rolf, Ida P Rolf metoden i strukturel integration udviklet af Stanley Rosenberg eller Kinesis Myofascial Integration (KMI) udviklet af Tom Myers.

I alt minimum 310 timer.

Derudover indeholder uddannelsen for at kunne RAB registreres:

300 timer anatomi, fysiologi og sygdomslære og basal sundhedslovgivning

10 timers klientvejledning/klientbehandling

50 timer anden komplementær behandling

50 timer psykologi.

1 lektion = minimum 45 minutter. 1 time = minimum 45 minutter

Stk. 4.
Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at ændre på uddannelseskravene i tilfælde af, at bestyrelsen finder det nødvendigt at højne kravene yderligere.

Stk. 5.
Kravene i Stk. 1-3 om uddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære og basal
sundhedslovgivning, klientvejledning/klientbehandling, anden komplementær behandling og
psykologi, anses som opfyldt af personer der har en autorisation fra Sundhedsstyrelsen som
kiropraktorer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske diætister, sygeplejersker og jordemødre.

§ 7 God klinisk praksis

Formål:
De etiske regler skal styrke god og forsvarlig klientbehandling, samt opretholdelse af et godt og kollegialt forhold mellem kropsterapeuter.

Stk. 1.
Kropsterapeuten skal overholde, den til enhver tid, gældende lovgivning.

Stk. 2.
Enhver kropsterapeut skal udøve sin gerning omhyggeligt, ansvarsfuldt og respektfuldt, og kun bruge metoder og teknikker, som er forsvarlige og som de er kvalificerede til at benytte. Derfor er det vigtigt, at kropsterapeuten løbende ajourfører og opdaterer sin faglige viden.

Stk. 3.
Kropsterapeuten må ikke fraråde en lægeordineret behandling. Kropsterapeuten skal anbefale klienten at søge læge m.v., hvor dette må anses for indiceret (er tegn på).

Stk. 4.
Kropsterapeuten har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger som vedkommende gennem sin faglige virksomhed får om sin klient. Tavshedspligten står ved magt også efter behandlingen er ophørt, eller en klient er afgået ved døden.

Stk. 5.
Kropsterapeuten skal føre optegnelser over behandlingen af den enkelte klient. Af disse skal det fremgå, hvilken information kropsterapeuten har modtaget fra klienten, hvilken information der er givet til klienten, samt hvilken behandling klienten har modtaget og indikation for behandlingen. Ligeledes bør det fremgå, hvilken effekt klienten og kropsterapeuten oplever på baggrund af behandlingen. Optegnelserne skal destrueres eller anonymiseres efter 2 år efter et behandlingsforløbs afslutning.

Stk. 6.
Kropsterapeuten skal give klienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger de kan have hertil samt tilstræbe at give klienten tryghed og indsigt i behandlingen, herunder ikke love helbredelse.

Stk. 7.
Kropsterapeuten skal medvirke til, at der i befolkningen er respekt for og tillid til faget, samt respektere kollegaer og andre faggrupper.

Stk. 8.
Det anses som naturligt, at kropsterapeuter kan indgå i ethvert tværfagligt samarbejde, så længe foreningens etiske regler og vedtægter overholdes.

Stk. 9.
Overtræder en kropsterapeut foreningens etiske regler og vedtægter, kan denne indklages for det Etiske Råd. Klagen indsendes skriftligt med kopi til den indberettede kropsterapeut. Sagsbehandlingen skal være skriftlig og afsluttes hurtigst muligt. Ved en eventuel klage skal kropsterapeuten samarbejde med Etisk Råd.

Stk.10.
Ethvert medlem er forpligtet til, at efterleve foreningens Etiske Værdigrundlag.

Stk.11.
Finder man at en kollega ikke efterlever foreningens regler og vedtægter, har man pligt til at rette henvendelse omkring dette til pågældende. Såfremt dette ikke er muligt, skal der rettes henvendelse til Etisk råd.

§ 8 Generalforsamlingen

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2.
Kun punkter, som er optaget på generalforsamlingens dagsorden, kan komme til bindende afstemning.

Stk. 3.
Vedtagelserne på generalforsamlingen føres i forhandlingsprotokollen, der underskri­ves af dirigenten.

Stk. 4.
Kopi af protokollen/beslutningsreferatet fra generalforsamlingen kan rekvireres af medlemmerne.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i 3. eller 4. kvartal og kan kombineres med andet medlemsarrangement. Såfremt generalforsamlingen afholdes som arrangement uden at være kombineret med et medlemsarrangement, skal generalforsamlingen afholdes i oktober måned.

Stk. 2.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt evt. via e-mail, vedhæftet relevante bilag med mindst 4 ugers varsel.

Stk. 3.
Der føres beslutningsreferat af generalforsamlingens vedtagelser, som udsendes til alle medlemmer.

Stk.4.
Der kan laves adgangskontrol ved fremmøde i forbindelse med udlevering af stemmesedler.

Stk. 5.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen afholdes.

Stk. 6.
Kun aktive medlemmer kan indgive forslag til behandling på generalforsamlingen.

Stk. 7.
Senest 7 dage før generalforsamlingen udsendes yderligere relevante bilag til medlemmerne, herunder revideret regnskab, modtagne forslag til vedtægtsændringer etc.

Stk. 8.
Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:
- Valg af dirigent
- Valg af referent
- Bestyrelsens beretning
- Godkendelse af regnskab
- Fastsættelse af kontingent
- Indkomne forslag
- Valg af:
Formand for 2 år (vælges i ulige år)
Næstformand for 2 år (vælges i lige år)
Kasserer for 2 år (vælges i lige år)
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (vælges i ulige år)
2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
Der vælges to medlemmer i ulige år og et medlem i lige år, samt en suppleant hvert år til Etisk råd.
Revisor for 1 år
Evt. revisorsuppleant for 1 år
- Eventuelt

Stk. 9.
Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal (flest stemmer).

Stk. 10.
Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog højst 1 fuldmagt pr. fremmødt deltager.

Stk. 11.
Personvalg skal ske skriftligt.

Stk. 12.
Skriftlige afstemninger skal ske såfremt mindst 5 medlemmer ønsker det eller dirigenten kræver det.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen finder det fornødent eller såfremt mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom.

Stk. 2.
Bestyrelsen skal indkalde til denne ekstraordinære generalforsamling senest 3 uger efter anmodningen herom.

Stk. 3.
Ekstraordinær generalforsmaling kan kun behandle det eller de punkter, hvorover den er indkaldt.

Stk. 4.
For ekstraordinær generalforsamling gælder samme regler som for ordinær generalforsamling

Stk. 5.
Der kan laves adgangskontrol i forbindelse med udlevering af stemmesedler, som også nævnt i § 9, stk. 5.

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Vedtægterne kan kun ændres ved generalforsamlings beslutning.

Stk. 2.
Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes i sin fulde ordlyd til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3.
For ændringer af foreningens formålsparagraf kræves kvalificeret flertal med 2/3 majoritet.

§ 12 Udmeldelse

Stk. 1.
Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til sekretariatet og med en måneds varsel til udløbet af en kontingentperiode.

Stk. 2.
Refusion af kontingent kan ikke finde sted.

§ 13. Eksklusion af medlemmer

Stk. 1.
Såfremt et medlem groft overtræder foreningens vedtægter, kan foreningen ekskludere medlemmet.

Stk. 2.
Såfremt et medlem groft overtræder foreningens regler for god klinisk praksis, kan Etisk Råd ekskludere medlemmet.

Stk. 3.
Alle medlemsrettigheder bortfalder ved eksklusionen.

§ 14 Genindmeldelse

Stk. 1.
Bestyrelsen kan efter skriftlig ansøgning godkende genindmeldelse af et medlem, som er ekskluderet, såfremt det findes tilstrækkeligt begrundet, og kriterier for genindmeldel­se i øvrigt er opfyldt.

Stk. 2.
Genindmeldelse efter et år fra udmeldelsesdatoen, behandles som optagelse af ny medlemmer, jfr. § 4 og §5

§ 15 Registreringskriterier

Stk. 1.
Betegnelsen RAB er forbeholdt aktive medlemmer registreret efter denne ordning jf. regler og procedurer i §5 og §6.

§ 16 Afregistrering

Stk. 1.
Afregistrering sker ved udtrædelse af den aktive medlemsgruppe for registrerede alternative behandlere, ved eksklusion af foreningen eller i de tilfælde, hvor en behandler gør sig skyldig i gentagen overtrædelse af kravene i vedtægterne omkring god klinisk praksis jf. § 7.

Stk. 2.
Retten til brug af betegnelsen RAB bortfalder i sådanne tilfælde, jf. regler og procedurer for aktivt medlemskab og registrering.

§ 17 Foreningens opløsning

Stk. 1.
Foreningen kan kun opløses ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Der skal være mindst 14 dage mellem afholdelse af de to generalforsamlinger.

Stk. 2.
Ved opløsning af foreningen, beslutter den opløsende generalforsamling anvendelse af foreningens midler.

Stk. 3.
På den første generalforsamling kræves kvalificeret flertal (2/3 majoritet) for opløsning. På den efterfølgende generalforsamling kræves simpelt flertal (flest stemmer).

§ 18 Etisk Værdigrundlag

Stk. 1.
Det Etiske værdigrundlag for foreningen er, at skabe et udviklingsforum hvor helhedsorienteret livsstil og skabende vækst er i højsædet. Dette søges skabt i en ressourcegivende atmosfære med de højest tænkelige menneskelige egenskaber som det udviklende perspektiv.

Stk. 2.
Som overordnet perspektiv for dette udviklingsforum er rummelighed!

Stk. 3.
Selvbestemmelse og ansvarlighed, høj etisk moral former grundlaget for rummeligheden. Viden, information samt høj faglig og menneskelig kapacitet ses som ingredienserne til at gennemføre dette overordnede mål.

Stk. 4.
For gennemførsel af ovenstående er udarbejdet etiske retningslinier, til at lede processen som en levende, udviklende og støttende kodeks som alle involverede tilslutter sig og medvirker til.

§ 19 Regler og praksis for Etisk Råd

Stk. 1.
Etisk Råd er et klageorgan, hvortil brugere kan klage over den behandling, de har modtaget af én af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens etiske retningslinier. Klageorganet skal endvidere kunne behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering vedrørende berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering.

Stk. 2.
Klageorganet kan sanktionere overtrædelser af foreningens regler ved irettesættelse, fratagelse af medlemskab eller afregistrering af RAB-titlen.

Stk. 3.
Afgørelser skal være skriftlige og begrundede. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser.

Stk. 4.
Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter anmodningens modtagelse.

Stk. 5.
Der skal være adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Foreningens frist for forældelse af muligheden for at indbringe en sag for klageorganet er på 2 år, fra henholdsvis behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt den pågældende kropsterapeut.

Stk. 6.
Klageorganet skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne. Dette indebærer, at intet medlem af klageorganet må have særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, have nærstående, der har en sådan interesse eller være medlem af bestyrelsen. Endvidere må ingen personer deltage i en sags behandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 7.
Rådet består af tre medlemmer, samt en suppleant. Valgperioden i Etisk Råd er 2 år. Der udpeges to medlemmer i ulige år og et medlem i lige år, samt en suppleant hvert år. Rådet konstituerer sig selv. Der tilstræbes en bred repræsentation fra alle foreningens faggrupper.

Stk. 8.
Rådet kan, om nødvendigt, indkalde juridisk bistand.

§ 20 Etisk råds organisationsforhold

Stk. 1.
Etisk Råds medlemmer udpeges på generalforsamlingen.

Stk. 2.
Etisk Råd er et selvstændigt råd, der arbejder uafhængigt af bestyrelsen.

Stk. 3.
Etisk råd refererer direkte til generalforsamlingen i foreningen.

Stk. 4.
Etisk Råd aflægger hvert år beretning på generalforsamlingen

Ændringer

§ 5 stk 1 og stk 2 ændret okt. 2008 til § 5 stk. 1

§ 4 stk. 7 ændret okt. 2008

§ 3 stk. 2 og 9 ændret, § 4 stk. 1, 2, 3, 5, 8 ændret, § 5 stk. 4 slettet, stk. 5 ændret, § 9 stk. 7 og 8 ændret okt. 2010.

§ 1, § 2, § 3 stk. 3, 11, § 4 stk. 1, 2. § 6, § 9 stk. 1-7, § 11 stk. 2, ændret okt. 2011.

§ 3 stk. 7, § 4 stk. 1, § 6 stk. 1 vedligehold, § 9 stk. 1, ændret okt 2012

§ 6 Stk. 5 tilføjet, § 9 Stk. 8 ændret okt. 2013


Send os en mail